Điều kiện giúp doanh nghiệp đạt giấy chứng nhận iso 22000

Điều kiện thứ nhất: Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018
Điều kiện thứ 2: Thực hiện đánh giá chứng nhận ISO 22000 bởi Tổ chức chứng nhận.
Điều kiện thứ ba: Duy trì vận hành hệ thống và hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO 22000:2018

Quy trình cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2018

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu
Khách hàng khi có yêu cầu chứng nhận ISO 22000:2018 liên hệ với ISOCERT để được hướng dẫn chi tiết về nguyên tắc và điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ tục chứng nhận và các yêu cầu liên quan (Báo giá, hợp đồng, …).
Bước 2: Đăng ký cấp giấy chứng nhận iso 22000
Bước 3: Xem xét trước đánh giá - Thành lập Hộ đồng thẩm xét; Xem xét Đăng ký chứng nhận, tài liệu của khách hàng;Thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá

Bước 4: Đánh giá sơ bộ (đánh giá giai đoạn 1) Đoàn chuyên gia đánh giá xem xét sự đầy đủ của tài liệu hệ thống quản lý và sự sẵn sàng của khách hàng cho việc đánh giá chứng nhận.
Bước 5: Đánh giá chính thức (đánh giá giai đoạn 2) Đoàn chuyên gia đánh giá xác nhận sự phù hợp hệ thống quản lý đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng, việc thực hiện và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng;
Bước 6: Thẩm xét sau chứng nhận: Hội đồng thẩm xét xem xét các hồ sơ chứng nhận, Đơn đăng ký, Hệ thống tài liệu khách hàng, Hồ sơ xem xét trước đánh giá, Hồ sơ đánh giá sơ bộ và chính thức
Bước 7: Cấp giấy chứng nhận: Kết thúc quá trình đánh giá, khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận có thời hạn 3 năm.
Bước 8: Đánh giá giám sát định kỳ: Trong thời gian hiệu lực giấy chứng nhận, khách hàng sẽ chịu sự đánh giá giám sát định kỳ với chu kỳ không quá 12 tháng/lần
Bước 9: Đánh giá chứng nhận lại, Khách hàng có nhu cầu chứng nhận lại khi giấy chứng nhận iso 22000 hết hiệu lực 3 năm, thực hiện đánh giá lại như Bước 3

5. Thời gian cấp giấy chứng nhận ISO 22000.

Thời gian thông thường tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá khoảng 15-30 ngày. Tuy nhiên, tùy năng lực và điều kiện của tổ chức chứng nhận, thời gian này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn.
Chúng tôi có thể thực hiện đánh giá ngay sau khi khách hàng đủ điều kiện!