Giống như các ngôn ngữ máy khác , cú pháp và cách khai báo các hàng trong lập trình PHP cũng vậy , tuy nhiên với ngôn ngữ máy PHP , hàm được khai báo trong thẻ :Chú ý: khi mọi người dùng cách 2 thì sẽ cấu hình short_open_tag=On. Với khả năng các chị làm việc sharehosting và muốn ứng dụng web của mình tương thích với các hosting thì phải khai báo theo cách 1. Để PHP Engine có khả năng phiên dịch được file chứa mã nguồn PHP nên được lưu dưới dạng .php thay vì .html

Hằng trong ngôn ngữ lập trình PHP là một giá trị được khai cảnh báo lúc làm việc , nó được bắt đầu bằng dấu _ nó có xác xuất là chuỗi. Chú ý , hằng trong PHP không được bắt đầu bằng số , như thế là sai. Hằng trong PHP căn bản được định nghĩa bằng hàm define( ). Nó không thay đổi và không được được định nghĩa lại.

Ví dụ:Trong PHP biến không cần phải đinh nghĩa như hằng và biến có thể thay đổi còn hằng thì không. Cách Mệnh danh của biến cũng giống như cách đặt tên của hằng. Biến phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tất thảy biến trong PHP đều bắt đầu bằng dấu "$". PHP tự động hiểu các kiểu biến sẽ người dùng không cần khai báo kiểu biến.

nếu :Học PHP cơ bản

Có 4 cách căn bản để truyền biến giữa các trang : truyền biến trong URL , qua session , cookie hoặc với một HTML form.

Bài học đến đây là chấm dứt , hãy gõ những đoạn code giá dụ và thực hành chúng.

Các Chủ đề tương tự: